Zadání územního plánu obce Hvozd
Usnesení zastupitelstva obce Hvozd č.2/2008
Usnesení č. 3/2010
Územní plán obce Hvozd 4/2010 – textová část
Opatření obecné povahy
Výkres I.1 ZCU – Základní členění území
Výkres I.2a HV – Hlavní výkres
Výkres I.2b HV – Hlavní výkres
Výkres I.3 VI – Veřejná infrastruktura
Výkres I.4 VPS – Veřejně prospěšné stavby a opatření
Výkres II.1a KV – Koordinační výkres
Výkres II.1b KV – Koordinační výkres
Výkres II.2 SV – Širší vztahy
Výkres II.3 ZPF – Zábor ZPF